English

Sesiwn 2:
Iechyd a Diogelwch ar y Fferm

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch chi’n gallu:

 • Nodi’r peryglon ar fferm nodweddiadol
 • Enwi’r prif arwyddion perygl ar fferm
 • Enwi’r 7 arwydd sylweddau peryglus
 • Esbonio’r peryglon y mae peiriannau, anifeiliaid a gwrthrychau’n gallu eu hachosi.

Pwy sy’n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch ar y fferm?

Mae’r Comisiwn Iechyd a Diogelwch (Health and Safety Commission (HSC)) a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (Health and Safety Executive (HSE)) yn gyrff llywodraethol sydd wedi’u sefydlu i amddiffyn pobl yn y gwaith, a’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan weithgareddau sy’n gysylltiedig â gwaith. Mae cyfreithiau iechyd a diogelwch yn berthnasol i bob busnes, hyd yn oed pobl hunangyflogedig, yn ogystal â gweithwyr.

Dylai pob un sy’n gweithio ac yn ymweld â fferm fod yn ymwybodol o’r holl risgiau a’r peryglon sy’n gysylltiedig â ffermio.

Mae rhai peryglon yn amlwg, mae eraill yn gudd, mae rhai’n dymhorol ac mae eraill yno unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Edrychwch ar y delweddau isod. Allwch chi nodi’r peryglon posibl?

1
2

Pa beryglon welsoch chi?

 • Gwartheg a lloi
 • Defaid ac ŵyn: hawdd eu troi drosodd
 • Gwartheg â chyrn
 • Codi bwrn o wellt 25kg yn anghywir
 • Lloc o fwrn o wellt
 • Disgyn oddi ar y clamp wrth daenu
 • Nwyon gwenwynig o gemegau
 • Llosgiadau cemegol
 • Cwympo oddi ar ysgolion
 • Tractorau a pheiriannau

Arwyddion o gwmpas y fferm

3

Astudiaeth achos:

Astudiaeth achos:

Beth yw canlyniadau anaf neu farwolaeth ar fferm?

Mae safonau isel o arferion iechyd a diogelwch yn y gweithle yn cael canlyniadau uniongyrchol ar fusnesau ac unigolion:

Ariannol ee:

 • Dirwyon a ffioedd cyfreithiol
 • Hawliau am iawndal
 • Trwsio offer neu brynu offer newydd
 • Recriwtio a hyfforddi staff newydd
 • Talu mwy am yswiriant

Emosiynol ee:

 • Euogrwydd a galar
 • Straen

Beth yw canlyniadau anaf neu farwolaeth ar fferm?

Enw da ee:

 • Colli enw da
 • Cyhoeddusrwydd gwael

Gweithwyr ee:

 • Morâl a chynhyrchedd staff yn mynd yn is
 • Mwy o drosiant staff a mwy o staff yn sâl

Cymdeithasol ee:

 • Colli annibyniaeth
 • Llai o weithgarwch cymdeithasol

Crynodeb

 • Mae damweiniau’n gallu digwydd unrhyw bryd. Maen nhw’n digwydd i ffermwyr profiadol.
 • Mae’r fferm yn gallu bod yn lle peryglus, yn enwedig i blant.
 • Mae cyfreithiau a rheoliadau i’w cael i gadw pawb yn ddiogel.