English

Sesiwn 5:
Gwneud asesiadau risg

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch chi’n gallu:

  • Dweud beth yw’r peryglon ar 4 math o fferm: Llaeth, Eidion, Defaid a Thir Âr
  • Nodi lefel risg pob perygl
  • Nodi’r 5 cam i asesu risg
  • Gwneud asesiad risg

Edrych eto ar sut i wneud Asesiad Risg

Meddyliwch am beth allai achosi niwed i bobl yn eich gweithle a phenderfynwch a ydych chi’n cymryd camau rhesymol i atal neu i reoli’r niwed hwnnw.

  1. Meddyliwch am y peryglon - edrychwch o gwmpas eich gweithle a meddyliwch am beth a allai achosi niwed (peryglon yw’r enw ar y rhain). Beth sydd am y gweithgareddau, y prosesau neu’r sylweddau sy’n cael eu defnyddio a allai achosi anaf neu niwed i chi, i weithiwr neu i aelod o’r cyhoedd/ymwelydd?
  2. Edrychwch ar bwy allai gael ei niweidio a sut - ar gyfer pob perygl, meddyliwch sut gallai gweithwyr neu eraill fel contractwyr, ymwelwyr neu aelodau o’r cyhoedd gael eu niweidio – bydd hyn yn eich helpu i nodi’r ffordd orau o reoli’r risg. Gofynnwch i’ch gweithwyr beth yw’r peryglon yn eu barn nhw.
  3. Penderfynwch sut byddwch chi’n rheoli’r risgiau - Penderfynwch pa mor debygol yw hi y bydd niwed yn digwydd a beth i’w wneud am y peth. Does dim disgwyl i chi gael gwared ar bob risg, ond rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r prif rai a beth dylech chi ei wneud i’w rheoli nhw’n gyfrifol.

Edrychwch ar y rheoliadau sydd gennych chi yn eu lle yn barod a gofynnwch i chi’ch hun:

  • Allwch chi gael gwared ar y perygl yn llwyr?
  • Os na allwch chi gael gwared ar berygl, sut gallwch chi reoli’r risg fel bod niwed yn annhebygol?

Rheoli risgiau ac asesu risg yn y gwaith

Mae’r ffilmiau canlynol yn dangos y prif risgiau ar y 4 math o fferm.

Chwaraewch y ffilm a nodwch y peryglon.

Rhowch lefel y risg i’r perygl.

Gwnewch asesiad risg ar gyfer pob perygl.

Fferm Laeth

Fferm Eidion

Fferm Ddefaid

Fferm Tir Âr

Lawrlwytho Taflen Waith

Crynodeb

Mae’r sesiwn hon yn rhoi’r cyfle i’r dysgwyr wneud asesiadau risg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Amlygu’r risgiau sy’n gysylltiedig â Gwartheg, Peiriannau Fferm a gwneud tasgau fferm yw’r cam cyntaf i leihau pa mor aml mae damweiniau’n digwydd.

Mae hyn yn cadw pawb yn ddiogel ar fferm.