English

Sesiwn 9: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch chi’n gallu:

 • Esbonio ystyr RIDDOR
 • Disgrifio beth mae’n rhaid i chi ei adrodd yn gyfreithiol
 • Disgrifio pa ddigwyddiadau nad oes rhaid i chi adrodd amdanyn nhw
 • Rhestru beth sydd ei angen wrth adrodd
 • Esbonio’r camau wrth adrodd i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

Ffeithiau

 • O 1 Hydref 2013 daeth Rheoliadau diwygiedig Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 2013 (RIDDOR 2013) i rym.
 • Mae RIDDOR yn rhoi dyletswyddau ar gyflogwyr, yr hunangyflogedig a’r bobl sy’n rheoli eiddo gwaith (y Person Cyfrifol) i adrodd am rai damweiniau difrifol yn y gweithle, am glefydau galwedigaethol ac am ddigwyddiadau peryglus penodol (damweiniau a oedd bron â digwydd).

Am beth mae angen adrodd?

 • Marwolaethau - Rhaid adrodd am bob marwolaeth i weithwyr a’r rhai nad ydyn nhw’n weithwyr os ydyn nhw’n ganlyniad damwain sy’n gysylltiedig â’r gwaith, gan gynnwys gweithred o drais corfforol i weithiwr. Does dim angen adrodd am hunanladdiadau, gan nad yw’r farwolaeth yn ganlyniad damwain sy’n gysylltiedig â’r gwaith.
 • Clefydau galwedigaethol adroddadwy (reportable) - Rhaid i gyflogwyr a phobl hunangyflogedig adrodd am ddiagnosis o rai clefydau galwedigaethol penodol, lle mae’r rhain yn debygol o fod wedi cael eu hachosi neu eu gwaethygu gan eu gwaith.
 • Digwyddiadau peryglus adroddadwy
 • Digwyddiadau nwy adroddadwy

Cofnodi Digwyddiad

Mae cofnodion digwyddiadau sy’n dod o dan RIDDOR yn bwysig hefyd. Maen nhw’n sicrhau eich bod chi’n casglu digon o wybodaeth fel y gallwch chi reoli’r risgiau iechyd a diogelwch yn iawn. Mae’r wybodaeth hon yn adnodd rheoli gwerthfawr sy’n gallu cael ei ddefnyddio i’ch helpu i asesu risgiau, ac i ddatblygu atebion i risgiau posibl. Fel hyn, mae cofnodion hefyd yn helpu i atal anafiadau ac afiechyd, ac yn rheoli costau colledion drwy ddamweiniau.

Llyfrau Damweiniau

Cliciwch isod i weld enghraifft o ffurflen cofnodi damweiniau.

Lawrlwytho

Tasg unigol ac adborth

Allwch chi wneud rhestr o bob digwyddiad adroddadwy RIDDOR rydych chi wedi clywed amdanyn nhw neu wedi bod yn rhan ohonyn nhw?

Rhowch adborth i’ch grŵp a gwnewch restr o’r pryderon mwyaf cyson a fyddai’n cael eu rhoi mewn llyfr damweiniau.

Cwis gwirio’r dysgu:

 1. Am beth mae RIDDOR yn sefyll?
 2. Rhestrwch y pethau y mae angen adrodd amdanyn nhw o dan RIDDOR.
 3. Cyn pen sawl diwrnod mae angen i chi adrodd am ddigwyddiad?
 4. Os oes damwain yn digwydd, ble a sut dylech chi gadw cofnod o’r ddamwain?
 5. Beth yw’r mathau mwyaf cyffredin o ddamweiniau?

Crynodeb

Mae amaethu’n broffesiwn peryglus. Mae risgiau’n gysylltiedig â gweithio â chreaduriaid a pheiriannau.

Mae dyletswydd ar ffermydd i leihau’r risgiau i gyflogwyr a gweithwyr.

Fodd bynnag, mae damweiniau’n digwydd ac mae angen adrodd amdanyn nhw i’r HSE, a rhoi strategaethau yn eu lle i atal hyn rhag digwydd eto.